Rektora rīkojums par LU datu pārraides tīkla aizsardzību

Lai nodrošinātu LU datu pārraides tīkla (LANET) aizsardzību pret ārējo lietotāju nesankcionētu LANET lietošanu un nodrošinātu LU tīklā izmantojamās tehnikas un programmatūras korektu darbu rektors ir izdevis rīkojumu:


UZDODU:


LU patstāvīgo struktūrvienību vadītājiem:
1. līdz 2001.11.30 nozīmēt kontaktpersonas, kas ir atbildīgas par IT resursu izmantošanu struktūrvienībā, un rakstiski informēt par to Informācijas Tehnoloģiju daļas (turpmāk tek-stā ITD) direktoru, norādot šo personu telefonus un e-pasta adreses;


LU patstāvīgo struktūrvienību vadītāju nozīmētajām personām:
2. līdz 2001.12.17. ievadīt ITD izveidotajā IT resursu datu bāzē nepieciešamo informāciju par visām LU datu pārraides tīklam pieslēgtām darba stacijām, serveriem un to sniegto servisu;


3. pirms jaunas aparatūras pieslēgšanas LU datu pārraides tīklam, veikt atbilstošās izmaiņas ITD IT resursu datu bāzē.


ITD direktoram:
4. līdz 2001.11.30 sagatavot struktūrvienību kontaktpersonu izmantošanai nepieciešamo IT resursu datu bāzi;


5. līdz 2001.12.07 informēt struktūrvienību nozīmētās kontaktpersonas par piekļūšanas iespējām IT resursu datu bāzei nepieciešamo papildinājumu un labojumu veikšanai;


6. pēc 2001.12.17 atļaut patstāvīgo struktūrvienību serveriem sniegt servisu ārpus LU datu pārraides tīkla tikai pēc saskaņošanas ar ITD;


7. pēc 2001.12.17 pārtraukt IT resursu datu bāzē nereģistrēto darba staciju un serveru darbu LU datu pārraides tīklā;


8. līdz ar šī rīkojuma izdošanas dienu, darba stacijas un serverus, kuros konstatēta nesankci-onēta piekļūšana, vai ir konstatēta to nekorekta darbība, operatīvi atslēgt no LU datu pār-raides tīkla līdz problēmas novēršanai.