Rektora rīkojums par LU e-pasta izmantošanu

Lai nodrošinātu operatīvu un kvalitatīvu informācijas apmaiņu starp LU struktūrvienībām un darbiniekiem rektors ir izdevis rīkojumu, kas nosaka sekojošas lietas:

1. Ar 20.10.2003 uzsākt un ar 02.01.2004 pabeigt pāreju uz informācijas apmaiņas organizēšanu, izmantojot LU e-pasta pakalpojumu.

2. LU e-pasta pakalpojumam nodrošināt unificēta e-pasta adresāciju formātā .@lu.lv.

3. Noteikt, ka lēmumu par darbinieku e- pasta adrešu ar vienādiem vārdiem un uzvārdiem modificēšanu pieņem Informācijas tehnoloģiju departamenta (turpmāk -ITD) direktors, saskaņojot ar Personāla departamentu.

4. Apstiprināt Latvijas Universitātes e-pasta pakalpojuma lietošanas noteikumus (pielikumā) un noteikt, ka grozījumus Latvijas Universitātes e-pasta pakalpojuma lietošanas noteikumos var izdarīt ar Administratīvā direktora norādījumu.

5. LU darbiniekiem vismaz reizi dienā pārbaudīt e-pasta sūtījumus un ievērot LU e-pasta lietošanas noteikumus.
6. Izveidot vadībai, dekāniem, izpilddirektoriem un LU Senāta pārstāvjiem šādas kopējas adreses (e-pasta adrešu grupas):

  • vadiba@lu.lv
  • dekani@lu.lv
  • izpilddirektori@lu.lv
  • senatori@lu.lv

7. Uzdot Personāla departamentam un Senāta sekretāram kontrolēt izmaiņas dekānu, izpilddirektoru un senatoru personālsastāvā un par izmaiņām nekavējoties informēt ITD direktoru.

8. ITD nodrošināt e-pasta servisa webmails (adrese: https://webmails.lu.lv) funkcionēšanu. Par e- pasta saņemšanu ar citām e-pasta apstrādes programmām, kas strādā uz lietotāju darba stacijām, atbild darba stacijas lietotājs.

Latvijas Universitātes e-pasta pakalpojuma lietošanas noteikumi

1. Šie noteikumi nosaka LU e-pasta pakalpojuma (turpmāk e-pasts) lietošanas kārtību LU darbiniekiem (turpmāk tekstā - lietotāji).
2. Noteikumi un izmaiņas tajos tiek publicēti http://itserviss.lu.lv.
3. LU e-pastu drīkst lietot Latvijas Universitātes darbinieki, studējošie un LU viesi informācijas apmaiņai darba un privātām vajadzībām, ievērojot šos noteikumus.
4. Privātajām vajadzībām e-pastu drīkst izmantot tikai šādos gadījumos:
4.1. ja tas netraucē citu lietotāju normālu darbu;
4.2. ja tiek ievērota LU e-pasta lietošanas noteikumi;
4.3. ja tiek ievēroti likumdošanas akti.
5. LU e-pastu nedrīkst izmantot komerciālos nolūkos.
6. LU e-pasta adreses tiek piešķirtas tikai LU noteiktajā kārtībā
7. E-pasta adresi drīkst lietot tikai tā persona, kurai attiecīgā adrese piešķirta vai kura ir pilnvarota to lietot.
8. LU e-pasts nodrošina šādus pakalpojumus:
8.1. katram lietotājam savu INTERNET lietotāja vārdu – e-pasta adresi un paroli;
8.2. lietotājam iespēju nosūtīt un saņemt e-pastu laikā, kamēr tam ir darba vai studiju attiecības ar LU, kā arī 3 mēnešus pēc to pārtraukšanas;
8.3. maksimālu saņemamā un sūtāmā e-pasta apjomu 25 MB;
8.4. maksimālu adresātu skaitu vienam e-pasta sūtījumam ne vairāk kā 100 adresāti;
8.5. garantētu saņemamo e-pasta uzglabāšanu (mapītē INBOX) 75 megabaitu apmērā;
8.6. kopēju LU e-pasta aizsardzību pret vīrusiem (bez garantijas pret jauniem vīrusiem);
8.7. LU e-pasta marķēšanu, ja saņemts nevēlams sūtījums (SPAM);
8.8. filtru izmantošanu, kas aizliedz sūtīt un saņemt vēstules, kuru pielikumi (attachment) satur failus ar paplašinājumiem [color=CC3300]vbs; pif; scr; bat; com; exe; dll[/color]. Saņemot e-pasta sūtījumus, kuri satur šādus failus e-pasta nosūtītājam tiek nosūtīts brīdinājums par e-pasta nenogādāšanu adresātam, bet adresātam tiek paziņots par šāda e-pasta filtrēšanu.
9. LU E-pasta lietošanai ir šādi ierobežojumi:
9.1. pakalpojums negarantē e-pasta nosūtīšanu vai saņemšanu un negarantē laiku, kurā sūtījums tiks saņemts vai nosūtīts līdz saņēmējam.
9.2. Ja saņemtais vai izsūtāmais e-pasta apjoms pārsniedz 25 MB, tad e-pasts netiek izsūtīts vai saņemts.
9.3. Ja vienlaicīgi izsūtāmais e-pastu skaits pārsniedz 100, tad e-pasts netiek izsūtīts
9.4. Ja mapītē INBOX uz ITD servera aizpildījums pārsniegs 75 MB, tad INBOX saturs var tikt izdzēsts un lietotājs var to pazaudēt.
9.5. LU e-pasta sistēma atradīs tikai daļu no SPAM sūtījumiem. Pastāv iespēja, ka tiek atzīmēti ne SPAM sūtījumi. Lai nodrošinātos pret šāda tipa zudumiem, lietotājam ir jāizskata ar SPAM atzīmi marķētie sūtījumi. Ir vēlams lietot papildus SPAM sistēmas tieši uz darba stacijām.
10. Lietotājam ir šādi pienākumi:
10.1. neizmantot elektroniskā pasta ziņojumus nekorekti, reklāmas vai citu paziņojumu izsūtīšanai cilvēkiem, ja viņi to nevēlas vai nav pieprasījuši;
10.2. neizmantot LU e-pastu, lai izsūtītu informāciju, kas satur pornogrāfiskus vai erotiska satura materiālus, izraisa nacionālo vai rasu naidu, aizskar personas godu vai ceļ neslavu, veic politisko reklāmu vai aģitāciju, pārkāpj autortiesības vai blakustiesības, vai citādi saistās ar darbībām, kuras aizliegtas ar likumu;
10.3. nenodot trešajām personām savu e-pasta lietotāja vārdu un paroli.
10.4. regulāri, izskatīt tam piešķirto e-pastu.
10.5. lietotājam jānokonfigurē sava e-pasta pārlūkprogramma atbilstoši norādījumiem, kas publicēti http://itserviss.lu.lv
10.6. Paroles nedrīkst glabāt rakstiski vai elektroniski, tās jāatceras no galvas.
10.7. Beidzot (pārtraucot) darbu lietotājam jāaizver e-pasta pārlūkprogramma. Lietotājs nedrīkst saglabāt e-pasta lietošanas paroli, izmantojot e-pasta pārlūkprogrammas iespējas.
10.8. Gadījumā, ja lietotājs aizmirst paroli vai ir aizdomas, ka to uzzinājusi cita persona, par to nekavējoties ziņo LU IT departamenta palīdzības dienestam pa tālruni 67034999.
10.9. Lietotājs nedrīkst sūtīt vēstuļu pielikumus kuru paplašinājums ir vbs; pif; scr; bat; com; exe; dll
Ja ir nepieciešams sūtīt failus ar šādu paplašinājumu, tad šie faili ir jāpārsūta [color=CC3300]kompresētā[/color] veidā.
11. Lietotājs ir atbildīgs par darbiem, kas veikti, izmantojot viņa lietotāja vārdu. Gadījumā, ja ir aizdomas par to, ka lietotāja vārdu un/vai paroli lietojis kāds cits, nekavējoties jāziņo LU IT departamenta konsultāciju punktā un jāmaina parole (skat. p. 10.8)