Līgums

Par LU ITD servisu un resursu izmantošanu


starp LU IT lietotāju un LU Informācijas tehnoloģijas departamentu (turpmāk tekstā – LU ITD) par Latvijas akadēmiskā tīkla LANET un LU Centrālās serveru sistēmas (turpmāk tekstā - LANET) servisu (programmu, apmācību, konsultāciju dienesta, datori, datorklases, serveru, failu, e-pasta, www, Internet un citu tīklu utt.) izmantošanas noteikumiem.


ITD un LU IT lietotāju slēdz līgumu par sekojošo:


1. LU ITD centrs apņemas nodrošināt:
1.1. LANET servisus - atbilstoši iepriekš saskaņotiem pieprasījumiem;
1.2. Identifikatoru - lietotāja vārdu ("login") un paroli;
1.3. Datu aizsardzību un saglabāšanu;
1.4. e-pasta adresi;
1.5. Mājas lapas izvietošanu uz LANET serveriem;


2. IT lietotajs apņemas:
2.1 Izmantot LANET resursus tikai noslēgtā līguma darbības laikā;
2.2 Sniegt par sevi patiesu informāciju;
2.3 Lietot tikai savu paroli, neizmantot citai personai piederošu paroli;
2.4 Neizpaust savu paroli citai personai;
2.5 Strādājot datortīklos, ievērot vispārpieņemtās darba normas un ētiku;
2.6 Izmantot LANET resursus tikai likumīgiem mērķiem. Ir aizliegts veikt darbības, kas pārkāpj jebkuru Latvijas Republikā spēkā esošo likumi vai rīkojumu;
2.7 Neveikt LANET vai citu tīklu sistēmas normālas darbības traucēšanu vai graušanu;
2.8 Neizmantot elektroniskā pasta ziņojumus nekorekti, reklāmas vai citu paziņojumu izsūtīšanai cilvēkiem, ja viņi to nevēlas vai nav pieprasījuši;
2.9 Neveikt nelicenzēta programnodrošinājuma uzstādīšanu LU datortehnikai.
2.10 Ievērot savā darbā papildus informāciju, kas parādās uz LU ITD informācijas dēļa, sistēmas ziņojumos, vai saņemtai no LU ITD e-pasta formā un savā darbā ievērot izziņotās izmaiņas;
2.11 Fakultātēs, darbavietās, auditorijās, datorklasēs un zālēs ievērot iekšējos kārtības noteikumus;


3. Vispārējie noteikumi:
3.1. LU ITD administrācija patur tiesības izvirzīt papildus prasības sistēmas izmantošanā;
3.2. IT lietotājs ir atbildīgs par drošas paroles izvēli un šīs paroles neizpaušanu citiem;
3.3. IT lietotājs atbildīgs (arī finansiāli) par darbiem, kas veikti, izmantojot viņa identifikatoru. Tāpēc, ja ir aizdomas par to, ka identifikatoru lietojis kāds cits, nekavējoties jāziņo LU ITD konsultāciju punktā un jāmaina parole;
3.4. Ja IT lietotājs sniedz nepatiesu informāciju par sevi, tad tas tiks kvalificēts kā nopietns pārkāpums un jautājumu par viņa tālāko darbu LANET nosaka LU Rektors;
3.5. Ja IT lietotājs pārtērē viņam piešķirtos resursus vai neiekļaujas plānotā grafikā, tad viņam jārisina jautājums par darba turpināšanu, IT lietotājs slēdz jaunu (finansu) līgumu ar LU ITD;
3.6. Ja IT lietotājs nepilda šī līguma otrā punktā minētās prasības, tad viņam var noņemt identifikatoru un līdz ar to viņš zaudē iespēju izmantot LANET resursus. Lēmumu par IT lietotājs turpmāko darbu pieņem LU ITD direktors;
3.7. Ja IT lietotājs aizmirsis paroli, tad to atjauno 3 dienu laikā pēc jaunas paroles pieteikuma iesniegšanas;


4. Līguma pārtraukšana un atjaunošana.
4.1. Beidzot vai pārtraucot attiecības ar LU, līguma darbība tiek pārtraukta;
4.2. Ja IT lietotājs neievēro iepriekš minētos LANET servisu un resursu izmantošanas noteikumus, tad LU ITD direktors šo līgumu lauž un IT lietotājs nav tiesīgs izmantot LANET resursus;
4.3. Līgumu atjauno, noslēdzot jaunu līgumu;
4.4. Ja ar IT lietotāju līgums lauzts tādēļ, ka IT lietotājs nav ievērojis LANET resursu izmantošanas noteikumus, tad par jauna līguma noslēgšanas iespējamību lēmumu pieņem LU ITD direktors.